Illustreret Konversationsleksikon.

Utugt

Utugt. Herved forstaas legemlig Omgang mellem Personer af forskelligt Køn saavel i vildeste Forstand, som naar herved et Autoritets- eller Tillidsforhold krænkes (Lærere med Elever, Værger med Myndlinge, Opsynspersonale med Fanger o. l.), et Ægteskab brydes (naar den ene af Partene eller begge befinde sig i Ægteskab), eller hvor der anvendes Vold eller Bedøvelse (Voldtægt), eller som øves mod en sindssyg Kvinde eller mod et Barn under 16 Aar, mellem Personer af samme Køn indbyrdes, mellem Slægtninge i de saakaldte "forbudne" Grader (mellem Forældre og Børn, Svigerforældre og Svigerbørn, Stifforældre og Stifbørn eller mellem Søskende, d.v.s: Blodskam (s.d.O.) eller endelig som Næringsvej (offentlig eller skjult Prostitusjon). Efter ældre dansk-norsk Ret var den blotte legemlige Omgang mellem Personer udenfor Ægteskab strafbar (se Lejermaal), hvilket nu ikke længer er Tilfældet; derimod rammes ovenanførte kvalificerede Former for Samleje tildels af Straffeloven. Om Anstiftelse af og Medhjælp til U. se Rufferi. Handlinger, der give offentlig Forargelse i sædelig Henseende, Udgivelse af usædelige Skrifter, Udstilling og Salg af usædelige Billeder, henregnes ligeledes til U.