Illustreret Konversationsleksikon.

Uægte Børn

Uægte Børnd.v.s: saadanne Børn, som ere fødte udenfor lovligt Ægteskab. Forholdet til moderen er som det ægte Barns, dog at Moderen alene besidder Forældremyndigheden. Faderen har derimod kun en Pligt til Alimentationsbiddrag. Den nyere danske Lovgivning om "uægte Børn" er meget vidtgaaende i human Retning, idet den dels udstrækker Faderens Pligt til at yde Bidrag til Barnet efter Omstændighederne til dettes 18. Aar, dels tillader Moderen at henvende sig til Øvrigheden, som foreløbig udbetaler Opfostringshjælpen, og hvis Sag det da bliver at finde Faderen og indkræve hans Bidrag ved Hjælp af de lovhjemlede Tvangsmidler (Forbud mod Udbetaling af Arbejdsløn, Udpantning, Afsoning ved Hensættelse paa Vand og Brød, forsaavidt Bidraget ikke erlægges).