Illustreret Konversationsleksikon.

Telegrafonen

Telegrafonener et af den danske Ingeniør Valdemar Poulsen opfundet Apparat til at optage, bevare og atter afgive en Telefons elektriske Svingninger, altsaa en telefonisk Fonograf. Det meget originale, smukke og simple Princip bestaar i, at der i Telefonledningen er indskudt - direkte eller indirekte - en lille Elektromagnet, tæt forbi hvis Poler et Staalbaand el. l. ("Skriftgrund") føres med jævn Hastighed; de ved Lydsvingningerne fremkaldte Forandringer i Telefonstrømmen ville fremkalde tilsvarende Ændringer i Elektromagneten, der atter vil magnetisere Skriftgrunden forskelligt. Naar nu denne igen føres samme Vej, fremkaldes de samme Svingninger i Elektromagneten og derved de samme Strøm- og Lydsvingninger, d.v.s. Telefonens Mikrofon vil gengive den oprindelige Lyd. T. kan udføres saaledes, at et fladt, tyndt Baand af Staal føres fra en Rulle, hvorpaa det er opvundet, over paa en lignende, tom Rulle, idet det paa Vejen passerer tæt under den lille Elektromagnet, eller Baandet kan erstattes af en Klavertraad, der er vunden op i en tæt Skrue paa en Cylinder, der drejes rundt, medens Elektromagneten skrues fremad i stadig Berøring med Traaden og, naar den har naaet dennes Ende, kan føres frit tilbage med en hurtigvirkende Mekanisme. Elektromagneterne, der ere meget smaa, bestaa af en Bøjle af blød Jærntraad, omvunden med meget fin Ledningstraad. Det hele indstøbt i lak; ved den sidstnævnte Udførelsesform maa Polerne ligge meget tæt ved hinanden. Virkningen kan forstærkes ved forskellige Forbindelser af flere Magneter m. m.; man kan ogsaa ved en sindrig Kombination faa samme Skriftgrund til at modtage flere Indtryk oven paa hinanden og derefter afgive hvilket af dem, man ønsker. Skriftgrunden, der foruden af Staal ogsaa kan være af Nikkel, kan bevare sin magnetiske Tilstand i Lange Tider og afgive Talen saa ofte, det skal være, uden at svækkes, men den kan let befries fuldstændig derfor ved at føres forbi en stærkere, ensartet Magnet og kan da modtage nye "Indtryk" T. gengiver Tale langt renere end Fonografer af Voks o. l., uden Bilyde og med rigtig Klangfarve.

(BILLEDE: Tromle-Telegrafon.)