Illustreret Konversationsleksikon.

Telefon

Telefon(af græskthle, langt bort, ogjwnh, Lyd, Tale) er et Apparat til Forplantning af Lyd paa Længere Afstand. I 1667 opfandt Robert Hawke den saakaldte Traadtelefon, et primitivt Apparat, der bestod af to Talerør, forbundne ved en almindelig Bomulds- eller Silketraad. Det virkede godt paa indtil 400 fods Afstand, men da Lyden forplantedes ved Traadens Svigninger, kunde denne ikke fastgøres undervejs, hvorfor Anvendelsen var meget begrænset.

En elektrisk T. opfandtes 1861 af Reis, men først den i 1877 af Graham Bell konstruerede T. var i Stand til at gengive Lyden klart og med rigtig Klangfarve. Bells T. bestaar af en Magnet, omvunden med en tynd, silkeoverspunden Kobbertraad, hvis Ender ere satte i Forbindelse med T.-ledningen gennem Klemskruer ved T.s nederste Ende. Foran Magneten er anbragt en tynd Jærnplade (Membran). Ledes en elektrisk Strøm gennem Traadrullen, vil der fremkaldes en Forandring i den magnetiske Kraft, hvilket atter vil bringe Membranen i Svingninger. Naar to saadanne T. ved en Ledning ere forbundne til et telefonisk Kredsløb, vil man ved at tale ind mod den enes Membran sætte denne i Svingninger; idet den skiftevis nærmer sig og fjerner sig fra Magneten, vil den bevirke en Ligevægtsforstyrrelse i dennes magnetiske Kraft, og dette vil bevirke en Induktion af elektriske Strømme i den omgivende Traadrulle, hvilke forplante sig gennem Ledningen til den anden Traadrulle, hvor Virkningerne foregaa i omvendt Orden, saaledes at Membranen udfører tilsvarende Svingninger og altsaa gengiver Talen. Denne T. anvendes endnu som Høretelefon, hvorimod man til Talens Optagelse og Overføring anvender Edisons Kultelefon, der senere ved Kombination med den af Hughes opfundne Mikrofon har ført til den nu almindelig anvendte Kulkornsmikrofon. I denne er Membranen, mod hvilken der tales, forsynet med en Metaldup, som ved Svingningerne skiftevis trykkes ind mot og fjernes fra med en groft Kulpulver fyldt Beholder. Fra et elektrisk Batteri ledes en Strøm gennem Kulkornene og Ledningen til Høretelefonens Omvindinger og derfra til en Jordplade, idet Jorden erstatter den Del af Ledningen, der skulde føre Strømmen tilbage. Naar Membranens Metaldup svinger fra og mod Kulkornene, bringer den disse mer eller mindre i Berøring med hindanden, hvorved deres Ledningsevne for Elektriciteten forandres i samme Forhold; de deraf følgende Forandringer i Strømmens Styrke indvirke paa samme Maade som ved Kredsløbet med to Bells T. paa Magneten i Høretelefonen, og dennes Membran gengiver de samme Svingninger, som Membranen i Mikrofonen har modtaget. Signal til Samtale gives ved et selvstændig virkende induktionsapparat, der indskydes automatisk i Ledningen, naar T. hænges op paa en paa Apparatets ene (venstre) Side anbragt Gaffel. Mikrotelefon kaldes at Apparat, hvor Høre- og Taletelefon ere anbragte paa eet Haandtak. Bordtelefonapparat er et i den senere Tid meget anvendt, fikst Apparat, der gør det muligt for den telefonerende at benytte Apparatet i siddende Stilling.
Forbindelsen mellem Abonnenterne kan tilvejebringes paa mange forskellige Maader. I Centralstationen, hvor alle Ledningerne samles er den enkelte Abonnents Ledning ført til en "Klap" i Centralbordet, bag hvilken hans Nr. staar opført. Bag ved Klappen sidder en lille Elektromagnet, der, naar Ringningsstrømmen passerer dens Omvindninger, tiltrækker en lille Jærnhage, hvis Becægelse bevirker, at Klappen falder og angiver, at Abonnenten har kaldt. Ledningen er tillige i Forbindelse med et Metalstykke, hvori er udborret et Hul. Naar to Abonnenter ønske at tale med hindanden, forbinder Telefonisten de til hver abonnents Ledning svarende Metalstykker ved at skyde to ved Ledningstraad forbundne Metalpropper ind i Metalstykkernes Huller. Ved Afringningen falde de samtalendes "Klapper", og Telefonisten afbryder Forbindelsen. Ved Hjælp af en særlig Kontakt, s. k. "Jack", kan Telefonisten til enhver Tid stille sig i Forbindelse med Abonnentledningen for at høre, om Samtalen vedvarer. Ved de i de senere Aar fremkomne automatiske Telefonindstillingssystemer ungaas Betjening i Centralen, idet det ved mere eller mindre indviklede Mekanismer saavel i denne som i Abonnenternes Apparater er muligt for en Abonnent selv at tilvejebringe og afbryde Forbindelsen med enhver anden Abonnent.

(TO TEGNINGER: Bell's Telefon. og Bordtelefonapparat.)

(ET BILLEDE: Centralbord.)