Illustreret Konversationsleksikon.

Stereoskop

Stereoskop. De Billeder, Øjnene se af en og samme Genstand, ere noget forskellige, saaledes Pyramiden B i Fig. 1. Holdes den med Spidsen pegende lige imod Næsens Ryg, ses den, hvis man lukker det højre Øje, som B", hvis man lukker det venstre, som B'. Jo nærmere Genstanden er, des mere forskellig ere de 2 Billeder, Øjnene se af den, og omvendt har man netop i denne Forskellighed et ubevidst Maal for Genstandens Afstand. Herpaa grunder sig S., en Kasse (Fig. 2), ind i hvilken man ser igennem to Halvlinser eller Prismer A og A1 (Fig. 3), og paa hvis Bund man anbringer to Tegninger af samme Genstand, tagne saaledes, som hvert af de to Øjne vilde se den for sig. Ved at skyde Linserne ud eller ind i Kassen kan man nu bringe det til, at Lyset fra tilsvarende Punkter a, C, a' og b, C', b' i Tegningerne brydes til Øjnene O og O' igennem Linserne, som om de kom fra samme Punkter a1, C1, b1, og da Øjnene saaledes se dem falde sammen, faar man ganske samme Indtryk, som om man betraktede en virkelig Genstand.

(TRE SKISSER: Stereoskop. Fig 1. - Stereoskop. Fig. 2. - Stereoskop. Fig. 3.)