Illustreret Konversationsleksikon.

Regnemaskine

Regnemaskine, Regnebret, Regnestok ere mekaniske Hjælpemidler til hurtigt at faa Facit paa Regneopgaver. Den simpleste Form er Regnebrættet (Abacus) hos Romerne. Princippet er det samme, som bruges hos Kineserne, Tatarerne og russiske Købmænd samt ved den første Regneundervisning i vore Skoler. I en Ramme er udspændt Traade med 10 Kugler paa hver, den øverste Række er Enere, den næste Tiere, den næste Hundreder, osv. Regnestokken er i sin simpleste Form opfunden af Napier, John (s.d.O.). Han dannede 9 Stokke af hosstaaende Form, og som indeholdt de 9 Produkter af Tallene 1-9 med ethvert af de samme Tal, saaledes at Enerne staa skraat til højre under Tierne (den afbildede er Stokken for Tallet 3). Skal f.Eks. Tallet 32456 multipliceres med 2468, lægges Stokkene for 3, 2, 4, 5, 6 ved Siden af hinanden i denne Orden, og Produktet med 8 ser saaledes ud

21344 
 46208
saa man heraf faar 8 X 32456 = 259648 og ligesaa de andre Produkter, hvoraf det hele faas ved Addition.
Nyere Former haves i de Regnestokke, som bruges nu, og som bestaa af to forskydelige Linealer, eller ogsaa ere i Urform som en fast Skive med forskydelig Ring. Inddelingerne paa Linealerne eller Skiverne angive Logaritmen til Tallene, og da ved Hjælp af Logaritmer Multiplikation omdannes til Addition og Division til Subtraktion, saa vil en Forskydning af Linealerne, saaledes at Inddelingerne svarende til de Tal, der skulle multipliceres eller divideres, komme til at staa sammen, bevirke, at man simpelt kan multiplicere eller dividere ved at addere eller subtrahere Logaritmerne. Man kan ogsaa foretage Potensopløftning og Roduddragning ved en saadan Stok. Da disse Stokke imidlertid ikke ere egnede til Regning med mangecifrede Tal, har man anstrængt sig for at opfinde Maskiner til dette Brug, hvoraf den ældste skyldes Blaise Pascal. En mere fuldkommen form er den svenske Maskine af Georg Schentz og hans Søn Eduard, der fuldendte den 1853; senere udførtes flere af samme Art; de have Størrelse som et taffelformet Piano. Den fuldkomneste Maskine er Thomas' (fra Kolmar 1785-1870) Aritometer, et meget sammensat Apparat, som dog arbejder let og hurtigt og kun fylder forholdsvis lidt; en Maskine af Middelstørrelse fylder en Kasse 18 Tm. lang, 6-8 Tm. bred og 2-3 Tm. høj. De store Maskiner regne med indtil 20 Cifre. Maskinen sættes i Gang med et lille Haandsving.

(TEGNING: Regnemaskine.)