Illustreret Konversationsleksikon.

Prostitution

Prostitution, af det lat. Ort prostitutio, der betyder "Beskæmmelse", bruges som Betegnelse for Utugt, drevet af Kvinder som Erhverv. P. ver allerede kendt hos Jøderne og florerede stærkt i det gamle Grækenland og Rom. Indtil Beg. af det 19. Aarh. eksisterede Prostitution i næsten hele europa uden dog at være sat i System, idet man snart straffede Utugt, snart taalte den inden for visse Grænser. De veneriske Sygdommes stærke Udbredelse i det sidste Aarh. har gjort, at man overalt har søgt en tilfredsstillende Løsning af P.spørgsmaalet, og da Erfaringen har lært, at P. ikke stod til at udrydde, have de fleste Stater foretrukket at stille de prostituerede under Lovens Beskyttelse for ved et skarpt Lægetilsyn at kunne bekæmpe Udbredelsen af veneriske Sygdomme. I Danmark har P. været taalt længe, men først ved alm. borgelig Straffelov af 10/2 1866 og ved Lov af 10/4 1874 anerkendtes den som tilladelig. I Odense og Aarhus, hvor P. tidligere har været taalt, er den nu ophævet og findes nu kun i Kjøbenhavn. Der findes i Kbhvn. en "Forening imod Lovbeskyttelse af Usædelighed", dannet af Mænd, der fra et moralsk Standpunkt anse P. for et for Staten i høj Grad skadeligt og for P.s Ofre nedværdigende Onde. Skarpt over for dem - og blandt disse de fleste Læger - staa de, der betragte Kontrollen som et Gode og derfor mene, at man maa se bort fra det moralsk skadelige. Der føres stadig Tale og Skrift Debat om dette Spørgsmaal. I England og i Norge er P. ophævet, da Indførselen af Kontrol ikke viste nogen Nedgang i Sygdomstilfældenes Antal. I Amerika findes P. ikke som lovbeskyttet, men den taales.