Illustreret Konversationsleksikon.

Pascal

Pascal, Blaise, berømt fransk Matematiker og Fysiker, f. 19/ 6 1623 i Clermont, kom 31 til Paris, hvor han †19/8 1668. Allerede som Dreng lagde han en saa overordentlig Begavelse for Dagen for Matematik, at han i sit 12. Aar uden Vejledning selv udfandt de første geometriske Grundsætninger og stillede dem i System; 16 Aar gl. skrev han et Værk om Keglesnittene, samtidig med at han ivrig studerede Filosofi og Fysik. Trods et svagelig Helbred fortsatte han uafbrudt sine Studier indtil sit 31. Aar, stadig selvstændig arbejdende videre, og bestandig med den Tanke for Øje at drage nye Anvendelser af det lærte. Han opfandt saaledes, 19 Aar gl., en meget sindrig indrettet Regnemaskine, viste sammen med Périer, at Lufttrykket aftager, jo højere man kommer til Vejrs, og grundlagte saaledes Barometrets Anvendelse til Højdemaalinger, fremsatte Teorien for Vædskernes Ligevægt, undersøgte egenskaberne hos Cykloiden osv. Efter i nogen Tid at have taget ret livlig Del i Pariserlivets Adspredelser afbrød han fra 23/11 54, da han nær havde tilsat Livet paa en Køretur, pludselig sin hidtidige Levemaade, saaledes at han fra nu af saa godt som fuldstændig trak sig tilbage fra Verden for at hengive sig til religiøse Betraktninger. Disse bragte ham i nært Forhold til Jansenisterne, hvilket atter i 56-57 gav anledning til Fremkomsten af hans berømte, under Navnet Louis de Montalte udgivne Breve "Les provinciales ou lettres écrites à un provincial de ses amis", som ere rettede imod Jesuiterne, og hvori han paa det skaanselløseste blottede disses løse Moral. Efter hans Død ud gav hans Venner 70 hans opsigtvækkende "Pensées sur la religion", der senere ere udkomne mangfoldige Gange, ogsaa paa Dansk.

(TEGNING: Blaise Pascal.)