Illustreret Konversationsleksikon.

Nihilisme

Nihilisme(af lat. nihil = intet) betegner i sin rene Almindelighed en Teori uden noget positivt Endemaal. Den teologiske Videnskab benytter Ordet om den mystiske Passivitet, ved hvilken Mennesket aldeles fortaber sig i Beskuelsen af det guddommelige og tilsidst ganske mister sin Personlighed. Nuomstunder forstaar man i Regelen ved Nihilister, et meget yderliggaaende russisk politisk Parti, der med den største Hensynsløshed, men ogsaa med den største Begejstring og Selvopofrelse bekæmper den russiske Enevælde. N.s Oprindelse er temmelig dunkel, men i Aarene efter Krimkrigens Slutning i 1865 begyndte den at vinde Udbredelse i Rusland. Tilhængerne af den nye Lære kaldte sig først indbyrdes "Nye Mennesker"; men i sin Roman "Fædre og Sønner" gav Ivan Turgeniev dem det Navn, som de have bevaret, "N". Deres første Fører var Tschernischevski, som 20/5 64 blev sendt til Sibirien. Bevægelsen lod sig dog ikke standse, men fandt Tilhængere baade blandt Mænd og kvinder og vandt Udbredelse saavel i de fattigste Hytter som paa Højadelens Slotte. Paa Socialistkongressen i Basel 69 formulerede Bakunin Partiprogrammet. Man krævede Ophævelsen af de sociale Forskelle, Ekspropriering af al Grundejendom, Tilintetgørelse af alle Nationalstater osv. N. kæmpede med Dolk og Dynamit, og deres hensynsløse Agitation bevirkede, at Autoriteterne optraadte med den yderste Strænghed imod den. N.s hemmelige "Eksekutivkomité" dømde dens Fjender til Døden, og det ene Mord fandt Sted efter det andet. Flere Attentater rettedes mod Alexander II, men først 13/3 81 lykkedes det N. at faa ham ryddet af Vejen. 80 var N.s Program blevet yderligere udviklet, idet man fordrede almindelig Valgret, Selvstyrelse, Folkerepræsentation, Folkevæbning og fuldstændig socialistisk Ordning af Arbejde og Kapital. I de senere Aar har man ikke hørt saa meget til N.; men Partiet eksisterer stadig og virker sikkert i det skjulte til Opnaaelse af sine ideelle Formaal.