Illustreret Konversationsleksikon.

Motorvogne

Motorvogne, Automobiler, ere egentlig i Almindelighed mekanisk drevne Køretøjer, men Navnet bruges særlig om dem, der ere indrettede til at køre paa Veje uden Skinner. Skøndt forsynede med den forskelligste Drivkraft, som Damp, Petroleum, Benzin, Elektricitet m. m., og forskellig i Øjemed, Udstyr og Størrelse - fra Transportvogne og Omnibusser til Cykler - have M. dog væsentlige Træk fælles, idet paa dem alle Maskineriet maa være let, sammentrængt og selvpassende, og Standsning, Igangsætning, Hastighedsforandring, Bremsning, Skiftning af Bevægelsesretning, Styring m. m. maa kunne foretages hurtigt og sikkert fra eet Sted med nogle faa Greb. Dampvogne ere de ældste M., men først i de senere Aar har man konstrueret Kedelen af tilstrækkelig ringe Vægt og Omfang og samtidig farefri og i Stand til at afpasse Dampdannelsen efter det meget skiftende Forbrug. Til svære Transport-m. - hertil maa vel ogsaa regnes de selvbevægende Lokomobiler - ere disse Fordringer ikke saa strenge, og de her benyttede Systemer ere ikke meget forskellige fra andre Dampanlæg; til lette køretøjer benyttes overvejende Kedler, hvor Fordampningen foregaar umiddelbart før Forbruget i Bundter af snevre Rør (Serpollets Kedler), og Opvarmningen sker ved Petroleumsbrændere; Maskinerne ere sammentrængte Stempelmaskiner, undertiden roterende Maskiner, af hvilke først i den allersidste Tid brugbare Former ere fremkomne. Den almindeligste Drivkraft er Benzin- (Nafta), sjeldnere Petroleumsmotorer, der arbejde paa ganske samme maade som Gasmaskiner, idet der først dannes en eksplosiv Blanding af brændbar Damp og Luft. Petroleum kræver hertil en særlig Fordamper, medens Benzin ved almindelig Temperatur afgiver tilstrækkeligt af Dampe til Luft, som ledes igennem det eller bestryger en større Overflade (Karburering) eller kan sprøjtes støvfint ind i Luften. Blandingens Tænding sker sikrest ved Elektricitet. Cylindrene køles hyppigst ved Luften, idet de forsynes med fremstaaende Ribber eller Ringe, undertiden ved Vand, der da maa cirkulere stærkt og atter køles af Luften. Elektrisk Drivning sker næsten udelukkende ved Akkumulatorer; Maskineriet er simpelt men Akkumulatorerne ere tunge og kræve ladestationer undervejs. I Frankrig har man paa enkelte Veje sørget for saadanne med passende Afstand. Elektromotorer, drevne af Benzinmotorer, benyttes ogsaa noget, og denne Kombination, der skulde synes at være en kraftspildende Omvej, frembyder visse ret betydelige Fordele.

(TEGNING: Benzin-Motorvogn (Stel).)