Illustreret Konversationsleksikon.

Lejermaal

Lejermaal(stuprum) er legemlig Omgang mellem ugifte Personer der ikke ere beslægtede eller besvogrede med hinanden i de forbudne Grader. Dette Forhold straffedes efter Kristian V's Lov med Bøder og aabenbart Skrifte, dog at der efter Rskr. 30/11 1759 krævedes Besvangrelse; men Straffen er senere ophævet, og nu gives intet Tilfælde, hvor L. som saadant er strafbart.