Illustreret Konversationsleksikon.

Indianerne

Indianerne, alm. Benævnelse for Amerikas oprindelige Indbyggere, hidrørende fra de spanske Opdagere af Amerika, der i Begyndelsen ansaa den nye Verden for en Del af Indien. I., der have meget til fælles med de malajiske og mongolske Folkeracer, ere formentlig i en fjern Oldtid indvandrede til Amerika fra Asien, maaske til Dels over Beringsstrædet; de have gennem hele Amerika væsentlig den samme Type, i Almindelighed kobberrød Hud (deraf Navnet Rødhuder, hvormed fornemmelig de nordamerikanske I. benævnes), glat, sort Haar, bredt Ansigt, og falde i talrige Stammer og Folkeslag, ligesom deres Sprog ere meget afvigende - man regner over 400 I.sprog. De ere i Regelen tapre og listige, men tillige grusomme. Ligesom de selv foragte Smerter, tilføje de deres overvundne Fjender grusomme Pinsler og nyde ofte dræbte Fjenders Kød. Indianeren er værdig og alvorlig i sin Optræden, patetisk og billedrig i sin Udtryksmaade, idet han henter sine Billeder fra det vilde Naturliv, han fører, og fra sine ejendommelige Forestillinger om de højere Magter, der styre Verden og Menneskenes Skæbne, og hvoraf de vigtigste for ham synes at være de onde Aander, hvis Vrede han derfor ved Bønner og Cermonier søger at afvende.

I. ere nu for en stor Del omvendte til Kristendommen og have til Dels opgivet deres oprindelige Sæder og Levevis, efterhaanden undertvungne og fortrængte af de hvide. De have for det meste faste Bopæle og ernære sig af Agerbrug og Bjærgværksdrift. Enkelte have vel ikke helt opgivet deres Ejendommelighed, men erkende dog de hvides Overherredømme; atter andre strejfe om som Fiskere og Jægere uden fast Opholdssted og ukristnede. Man antager at der i hele Amerika findes 10 Mill. I. og heraf i de forenede Stater i Nordamerika 2,500,000 og i britisk Nordamerika 122,000.