Illustreret Konversationsleksikon.

Idiot

Idiot, gr., oprindeligt Privatmand i Modsætning til en Embedsmand eller Statsmand, dernæst uvidende, uerfaren i Statssager, og heraf i Almindelighed et raat og uvidende Menneske; i denne Betydning bruges det endu, men benyttes dog nu fornemmelig om Individer, der enten fra Fødselen af eller efter svære Sygdomme i Barnealderen have faaet en Skavank paa Hjærnen, der i væsentlig Grad hindrer deres Opdragelse og Aandsudvikling (Idiotisme). For saadanne aandssvage Børn er der nu i alle civiliserede Landeoprettet særlige Anstalter (Idiotanstalter), hvor man med Omhu søger saavel at helbrede de Børn, hos hvem Aandssvækkelsen findes i en saadan mindre Grad, at Helbredelse er mulig, som at bibringe dem, hos hvem Svækkelsen er saa fremskreden at total Helbredelse ikke kan ventes, de Færdigheder og kundskaber, de ere i Stand til at tilenge sig. Den første Idiotanstalt anlagdes 1841 paa Abendberg ved Interlaken. Idiotanstalten paa gamle Bekkehus ven Kbhvn. oprettedes 1855.