Illustreret Konversationsleksikon.

Holten

Holten, Carl Valentin, dansk Fysiker, f. i Kbhvn. 18/5 1818, var først i Smedlære, kom derefter (37) ind paa den polytekniske Læreanstalt, hvor han tog Eksamen som Mekaniker 41. Her tildrog han sig Ørsteds Opmærksomhed, hvilket førte til, at han blev dennes Amanuensis. Fra 47 holdt han Forelæsninger ved Anstalten over Matematik, fra 49, i hvilket Aar han blev Student, ansattes han som Docent, 52 som Professor i Fysik ved Universitetet, hvilken Stilling han beklædte til et Par Maaneder før sin Død 1/12 1886. 50-59 var han Lærer i Fysik ved den militære Højskole, 72-83 Direktør for den polytekniske Læreanstalt. H. har bearbejdet og udgivet Ørsteds mekaniske Fysik, skrev 57 sin "Naturlære", der fandt betydelig Udbredelse som Skolebog, udgav 61 "Lysets Naturlære", som indeholder en udførlig Fremstilling af Lyslæren; han har tillige i Videnskabernes Selskabs oversigter offentliggjort en Række Afhandlinger vedrørende meteorologiske Spørgsmaal. H. var fra 79 til sin Død Formand for Arbejderforeningen af 1860.

(TEGNING: Carl Valentin Holten.)