Illustreret Konversationsleksikon.

Helligbrøde

Helligbrødeer den Forbrydelse, som bestaar i Brud paa den offentlige Fred paa Folkekirkens Helligdage. De derom gjældende Bestemmelser findes i Lov 7/4 1876, der hviler paa den Grundsætning, at ingen kan tvinges til at søge Kirken, men at saadanne Handlinger bør forbydes, som ere til Hinder for Helligdagens Fred og Formaal.