Illustreret Konversationsleksikon.

Fremmede

Fremmedekaldes i juridisk Betydning de Personer, der midlertidig opholde sig i en Stat, hvor de ikke høre hjemme. Reglerne om de F.s Adgang til og retslige Stilling i Staten ere meget forskellige i de forskellige Lande; de liberaleste Lovgivninger i saa Henseende ere de engelske og nordamerikanske. Efter den nugældende danske Lovgivning (Fremmedloven af 15/5 1875) er det forbudt følgende Personer at opholde sig i Landet: 1) udenlandske Tatere, Musikanter, Forevisere af Dyr og andet, Udøvere af Kraft- og Behændighedskunster og lignende Personer, for saa vidt de ville søge Erhverv ved Omvandring, 2) udenlandske arbejdssøgende Personer, som ikke kunne legitimere sig ved et af en offentlig Myndighed udstedt Dokument, 3) Udlændinge, som ikke ere forsørgelsesberettigede her i Landet, og som findes blottede for tilstrækkelige Subsistensmidler; de bliver derfor ved Politiets Foranstaltning efter de i Loven givne detaillerede Regler at udvise eller udsende af Riget. Endvidere kan den, der ikke er i Besiddelse af Indfødsret eller Forsørgelsesret og ikke har haft stadigt Ophold her i Landet i 2 Aar, efter Justitsministeriets Befaling udsendes eller udvises af Landet "naar hans Forhold dertil maatte give Anledning". Ligesom derhos F., naar de her idømmes Strafarbejde eller i visse Tilfælde) Fængsel paa Vand og Brød, tillige dømmes til after udstaaet Straf at udbringes af Riget, naar de ikke i de sidste 5 Aar have opholdt sig stadig i Landet, saaledes kunne de ogsaa i visse Tilfælde udleveres til en fremmed Stat, i hvilken de have begaaet Forbrydelser, enten i Kraft af Folkerettens almindelige Regler eller som Følge af særlige Udleveringstraktater. Iøvrigt staar det F. frit for at tage Ophold her i Landet, og de nyde samme Beskyttelse for deres Person og Gods som Landets egne Borgere; derimod kræves der særlige Betingelser for, at de kunne opnaa saadanne særlige Rettigheder som Valgret, Forsørgelsesret osv.