Illustreret Konversationsleksikon.

Forbedringshuse

Forbedringshuseere Straffeanstalter, der ere mindre strænge end Tugthusene, og som navnlig anvendes over for Forbrydere, om hvem det kan antages, at Ensomhed og Afsondring kan virke forbedrende paa dem, saa at de efter udstaaet Straf ville afholde sig fra nye Forbrydelser. I Modsætning til F. staa Tugthusene, der navnlig ere beregnede paa de ældre og mere forhærdede Forbrydere. Undertiden bestaa F. og Tugthuse som særskilte Anstalter (f.Eks. henholdsvis Vridsløselille (Cellefængsel) og Horsens Tugthus), men ofte danne de kun særlige Afdelinger af den samme Straffeanstalt (Anstalterne i Viborg og paa Kristianshavn, hvilken sidste kun er bestemt for Kvinder).