Illustreret Konversationsleksikon.

Finner

Finner, en Gren af den mongolske Folkestamme, beslægtet med Samojeder og andre nordasiatiske Folkeslag, bestaar egentlig af fire Grupper, nemlig: den Ugriske, hvortil høre Ostjaker og Magyarer, den volgabulgariske (Tscheremisser, Mordviner o.s.v.), den permiske (Permiere, Syrjæner o.fl.) og den Stamme, der især benævnes den finske dvs: Beboerne af Finnland, Ester, Lapper, Liver, Kreviner, Meschtscherjæker og Tepsjærer. F. i Finland anslaas til ca. 1,992,000 og i de tilstødende Guvernementer til 200,000. De egentlige Finner ere de bedst begavede blandt disse og udmærke sig bl. a. ved en fremtrædende praktisk Sans; de have en rig poetisk Litteratur, især Folkedigtning; bekendt er saaledes det finske Epos "Kalevala". F. ere smaa af Vækst, men stærke, med rundt Hoved, fladt Ansigt og lav Pande samt fremstaaende Kindben, graa og skæve Øjne, kort, flad Næse, fremstaaende Mund og tykke Læber. Skægget er sparsomt, Hudfarven brun. De ere ærlige og gæstfri samt udholdende og have en levende Frihedssans, men ere tillige hævngerrige og stivsindede.