Illustreret Konversationsleksikon.

Fanter

Fanterkaldes i Norge de Omstrejfere af mer eller mindre ren Tater- eller Zigeunerrace, der ikke have noget fast Tilhold, og som paa alle Maader søge at unddrage sig deres Fødelands (Norges) Lovgivning og civiliserede Skikke. Paa mange Kanter af Landet ere de en sand Landeplage, uagtet Lovgivningen dels ved Straffebestemmelser mod Løsgængeri og dels ved filantropiske Foranstaltninger har søgt at hemme Uvæsenet. Den bekendte Filantrop og Forfatter Eilert Sundt søgte at henlede Almenhedens Opmærksomhed paa dette ejendommelige Folks Historie og Vilkaar i et udmærket Skrift, som har faaet det populære Navn "Fantebogen". Deres Antal kender man for lidt, til at det med nogenlunde Sikkerhed kan opgives. De sidste Opgivelser lyde paa 1800 à 2000; i den officielle Folketælling ere de ikke nævnte. (Se forøvrigt Tatere og Zigeunere).