Illustreret Konversationsleksikon.

Drøm

Drømkaldes den Tilstand under Søvnen, i hvilke Sjælen arbejder uvilkaarligt og ligesom paa egen Haand, saa at der hos den sovende fremkaldes Tankebillede og Forestillinger af højst forskellig Art, undertiden helt fantastiske og meningsløse. D. ere hyppigst usammenhængende, bevægende sig som i Spring fra den ene Række Forestillinger til den anden. Drømen er ikke nogen abnorm Tilstand; alle Mennesker, endog de mest robuste og fantasiløse, drømme, men de meget nervøse Organismer ere dog i Regelen mere tilbøjelige dertil end roligere Gemytter, og undertiden kan hos hine, naar de selv synes at tage Del i den Handling, Drømmen forespejler dem, denne Forestilling blive saa levende at de i Søvne foretage Bevægelser i Overensstemmelse med D.s Indhold, endog rejse sig op fra Lejet, gaa ud paa Gaden, paa Tage osv. Naar D.forestillingerne ere i saa høj Grad livlige, at dette er Tilfældet, kaldes D.tilstanden Somnabulisme og den paagældende Person Søvngænger. Søvngængeri er dog ikke hyppigt, hvorimod det er meget hyppigt, at nogen taler i Søvne; da han i saa Fald ligeledes har den Forestilling, at han er Deltager i D.s Handling, behøves der imidlertid kun en Forøgelse af denne Forestillings Livlighed for at gøre ham til Søvngænger.