Illustreret Konversationsleksikon.

Destillation

Destillationbestaar i at forvandle et Legeme til Damp og atter fortætte Dampene. Arbejdet foregaar stor Maalestok i de Fabrikker i den Hensigt at rense flygtige Legemer for mindre flyktige Inblandinger. I kemiske Laboratorier bruges meget Glasretorter, der forbindes med Forlag, hvori det overdestillerede samles. Er Mængden heraf betydeligere, maa anvendes egne Køleapparater, f.Eks. Liebigs Svalerør, et Glasrør, Hvori Dampene ledes ind, medens der imellem dette og et omgivende Rør ledes koldt Vand. Ved Fremstillingen af de forskellige Arter Brændevin bruges D. for at skille Alkoholen fra Vandet. De ældre Apparater bestode af en Kobberkedel, hvorpaa var fastgjort en Hat, og fra denne udgik et Rør, der førtes gennem en Tønde med koldt Vand. Spiritusdampene bleve fortættede i Røret og løb ut ved dets Ende. Ved de forbedrede Apparater, der nu bruges, indesluttes den Vædske, der skal destilleres, i flere Beholdere, og Dampen fra den første ledes gennem den anden, derpaa gennem den tredje osv. Derved fortættes mere og mere af Vanddampene, og flere og flere Spiritusdampe optages, saa at den Damp, der forlader den sidste Beholder, indeholder overvejende Spiritus-Damp (Pistorius-Schwartz-Apparater). Endu bedre Resultater naas ved at lede Dampene lange Veje langs med et tyndt Lag af den Vædske, der skal destileres (Derosne, Ilges og Siemens Kolonneaparat). Ved mange Destillationer anvedes Vanddampe, der mekanisk føre de frembragte Dampe over, navnlig hvor man har med Dampe at gøre, der destrueres ved Berøring med de ophedede Vægge. Man kan bruge Vanddampene direkte fra en Kedel, eller overhede dem ved at lede dem gennem opvarmede Jærnrør. Til Legemer, der først destillere ved meget høje Varmegrader, bruges Jernretorter eller Lerretorter.

(FIRE KOBBERSTIKK: Siemens Kolonneapparat til Spiritus-Destillation.Ringstykke af Siemens Kolonneapparat.Gammelt Destillationsapparat. A Kobberkedel, C Hatten,F Svaletønden, Kølerør, K Udtømningsbane. og Pistorius Destillationsapparat. A 1ste Kedel, B 2den Kedel,C Fortætningsapparat P Rør, der føre de rensede Spiritusdampe til Kølekarret.