Illustreret Konversationsleksikon.

Cocaplanten

Cocaplanten, Erythroxylon Coca, som hører til en egen lille Familie, beslægtet med Lønfamilien, er en slaaenlignende, indtil 1 ½ m høj Busk med spredte fjerribbede Blade og smaa hvidlige Blomster; dens Hjem antages at være det østlige Peru og Bolivia, men kan næppe paavises med Sikkerhed, da den dyrkes i stor Maalestok i disse Lande og tillige i ringere Mængde i Ecuador og Dele af Kolumbia. I Midten af dette Aarh. er den overført til flere af de vestindiske Øer, til Ceylon og Ostindien samt endelig til Jave, hvor dens Dyrkning dog blev forbudt som farlig for Kolonien. Cocabladene benyttes som stimulerende Middel og har som saadant været i Brug i Peru og Bolivia i umindelige Tider; for den indianske Befolkning ere de nu ganske uundværlige. Enhver Indianer har sin lille Pung med Cocablade hos sig og holder mindst 3-4 Gange om Dagen Hvil for at tygge Coca. Den almindelige Dosis er fra 10-20 Blade, som først afribbes og derefter behandles saa længe med Tænderne, til der kun er nogle faa Plantetrævler tilbage. I Regelen nydes Coca sammen med Kalk eller Asken af visse Planter, som med en spids Pind indføres i Munden i de til en Kugle sammentyggede Blade eller blandes med de fintdelte Blade, hvorefter hele Blandingen sluges; den sidste Maade bruges af Indianerne i Brasilien, hvor Bladene kaldes Ypadu. De indvandrede Europæere nyde Coca som Infus i Stedet for Te, medens Indianerne kun anvende den i denne Form som Lægemiddel. Coca virker i høj Grad stimulerende og sætter Indianerne i Stand til at taale store Anstrengelser uden at trættes; den bruges i Regelen kun af Mændene, men disse begynde allerede i Drengeaarene, uden at Cocatygningen dog synes at udøve nogen skadelig Indflydelse paa deres Helbred saa længe den ikke overdrives. Cocabladenes Virkning skyldes Cocainet, hvoraf de indeholde indtil 0,75 pCt. Coca kom første Gang til Europa i 1569, men tiltrak sig først Opmærksomheden i 1884, da det paavistes, at det i 1859 fremstillede Cocaïn var et paalideligt lokalt Bedøvelsesmiddel.

(TEGNING: Gren af Cocaplanten.)