Illustreret Konversationsleksikon.

Camera obscura

Camera obscura. Opstilles en lysende eller stærkt belyst Genstand foran en Skærm med et lille Hul i, og sættes en Skærm bag ved denne, vil der paa den sidste komme et omvendt Billede af Genstanden, men rigtignok noget udvisket og lyssvagt. Anbringes i Hullet en Linse, der samler de Straaler, der udgaa fra eet Punkt af Genstanden, til eet Punkt paa den bageste Skærm, bliver Billedet skarpt og, naar Linsen ikke er for lille, lysstærkt. Saaledes er det fotografiske Apparat indretted. Billedet falder her paa en matsleben Glasplade, og Linsens Stilling rettes, indtil det er ret skarpt, saa udtages Glaspladen, og den fotografiske Plade sættes i Stedet. Ved Hjælp af et Spejl eller et Prisme kan man forandre Lysstraalernes Retning, saa at Billedet kan falde paa et Bord, der er opstillet i en lille mørk Bygning, hvor det da kan betragtes af flere paa een Gang. Linsen kan anbringes i Taget.