Illustreret Konversationsleksikon.

Brandvæsen

Brandvæsen. I store Byer haves militært organiserede Brandkorps, der have flere faste Stationer, indbyrdes forbundne ved Telegraftraade. Spredt omkring findes opstillet Brandskabe, der ved Ledninger ere forbundne med den nærmeste Station. Naar en Rude slaas itu, og der trykkes paa den indenfor værende Knap, allarmeres Stationen. Her staa Sprøjterne rede paa Vogne; Hestene staa med Seletøjet paa i Stalden, saa Sprøjte og Mandskab hurtig kunne naa Brandstedet. Gennem en Telefon, der findes i Brandskabet, kan Mandskabet sætte sig i forbindelse med Stationen og rekvirere Assistance fra denne og gennem den fra de andre Stationer. Foruden Sprøjter køres der til Brandstedet Forraad af Slanger og lange Udtræksstiger, der kunne stilles op uden at lænes til noget. Mandskabets Udrustning bestaar af en stærk Hjelm, et Bælte med Økse, Sav og en Karabinhage til Befæstelse af en Slange, samt en Respirator med en fugtig Svamp for at kunne drage Aande i røgfyldte Rum. For at komme fra en Etage til en anden uden paa Huset haves Hagestiger, der fra den lavere Etage sættes fast i den øvre Etages Vinduer, og for at komme fra den øverste Etage op oaa Taget skydes et Bræt ud af et Vindue, og en Stige sættes herpaa op langs Taget. Af Redningsapparater bruges Stige, Tov og Redningsslange, en lang Pose, der befæstes ved et Vindue, medens den anden Ende naar til Jorden. Stilles den skraat, kan et Menneske uden Fare rutsche igennem den. Springklædet er et stærkt Stykke Sejl, der holdes udspændt af Mandskabet og tjener til at gribe de Folk i, der kunne blive nødte til at springe ned fra store Højder.

Paa Landet, hvor Bygningerne ofte ere straatækte, er det brændende Tag, naar Tækkegarnet brænder over, tilbøjeligt til at skride ned og derved spærre Udgangene fra Bygningerne. Det kan forhindres ved at anbringe Ildgitre over Dørene.


(BILDE: Brandvæsenets Redningsstige; KOBBERSTIKK: Brandsprøjte)