Illustreret Konversationsleksikon.

Afrika

Afrikaer Negerens, den sorte Races Hjemstavn, (jfr. Farvetavlen, afrikanske Folketyper.) Denne Race deler sig i to store Hovedstammer, Batu- og Sudannegrene. Til Batunegrene høre alle i den sydlige Halvdel boende Negerstammer, dog med Undtagelse af Hottentotter og Buskmænd, der danne en særskilt Race. Beboerne af den nordlige Tredjedel høre nærmest til den kaukasiske Race, dog ere særlig denne Dels Beboere meget blandede med indvandrede fremmede Racer, og Grænserne mellem disse ere ikke skarpt betegnede. En Del af Øen Madagaskars Beboere, de saakaldte Hovas, høre til den malajiske Race.

Slavehandelen med de deraf følgende vilde og grusomme Menneskejagter har berøvet Landet en stor del af dets Befolkning. Efter Negerslaveriets Afskaffelse i Amerika have Forholdene vel bedret sig noget, særlig i Landets vestlige Del; men dog drives Slavehandelen endu frodig, især i de muhammedanske Riger i Nordøst-Afrika, og skønt Sansibars Havn, der tidligere var Hovedudførselsstedet for Slavehandelen, nu ogsaa er lukket herfor, ere Slavejagterne og Slaveopkøbene dog langtfra standsede i Mellemafrika.
Af hele A.s Befolkning er rigelig Halvdelen Hedninger (Fetischtilbedere), disse bebo navnlig Landets sydlige Halvdel.


(FARVEPLANCE: Afrikanske Folketyper.

TO KOBBERSTIKK: Brudetog i Muata Jamvos Rige. og Bryllupshøjtid i Urna.)